TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Hải Dƣơng
14/04/2022 03:07:34

Quyết định Về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Hải Dương.
 
Ngày 21/3/2022, UBND tỉnh đã ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Hải Dương
Với một số nội dung chính:
1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông:
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kho cơ sở dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu dùng chung của tỉnh; triển khai giải pháp kết nối, tích hợp đầy đủ các dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh về Kho cơ sở dữ liệu dùng chung để chia sẻ, khai thác, đảm bảo đồng bộ và an toàn thông tin.
b) Phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh xác định nội dung, hình thức chia sẻ dữ liệu phù hợp.
c) Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh để điều chỉnh, bổ sung Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh cho phù hợp khi có thay đổi trong quá trình triển khai, thực hiện.
2. Các đơn vị có cơ sở dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh: 
a) Theo thẩm quyền quản lý các cơ sở dữ liệu rà soát quy định nội dung dữ liệu được phép chia sẻ, đối tượng được chia sẻ phù hợp với các quy định pháp luật chuyên ngành và các hình thức chia sẻ dữ liệu theo Quyết định này.
b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện kết nối, tích hợp các dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh về Kho cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh.
c) Đề xuất điều chỉnh, bổ sung các cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý vào Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh.
d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện đúng quy định về tổ chức và quản lý dữ liệu được quy định tại Khoản 1, Điều 10; thực hiện kiểm tra, đánh giá, duy trì dữ liệu theo quy định tại Điều 16; thiết lập và công bố các dịch vụ chia sẻ dữ liệu, các tài liệu kỹ thuật cần thiết phục vụ mục đích truy cập dữ liệu thuộc phạm vi dữ liệu do mình quản lý theo quy định tại Điều 24 của Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về việc quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.
3. Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa có cơ sở dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh: nghiên cứu, đề xuất, triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoặc của ngành dọc triển khai. Sau khi hoàn thành, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện kết nối, tích hợp về Kho cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh. 
 
(tải về1;tải về2;tải về3;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1404
Trước & đúng hạn: 1404
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/12/2023 02:13:30)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG VĂN ĐỨC - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Dương Văn Chiên - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: KDC Bích Nham  - phường Văn Đức - Tp. Chí Linh - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0989956495

Email: Duongvanchienthaihoc@gmail.com

 
Đang truy cập: 4
Hôm nay: 4
Tất cả: 21,265