QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
Báo cáo Kết quả thực hiện đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023
27/07/2022 04:26:44

ỦY BAN NHÂN DÂN

     PHƯỜNG VĂN ĐỨC

Số: 47/ BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     Văn Đức, ngày 22 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022,

dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023


A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022.

1. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 cho các công trình do phường Văn Đức làm chủ đầu tư.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công cho các công trình do UBND phường Văn Đức làm chủ đầu tư được phê duyệt năm 2022 số tiền 50.607.686.600 đồng từ nguồn thu tiền đất.

Nguồn vốn trên được phân bổ cho các công trình (có phụ lục số 1 kèm theo)

2. Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022 ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2022, tình hình xử lý nợ đọng XDCB.

2.1. Kết quả thực hiện đầu tư:

- Thực hiện giải ngân vốn đầu tư 6 tháng đầu năm 2022, UBND phường thanh toán, giải ngân 14.020.387.200 đồng cho các công trình xây dựng cơ bản ( có phụ lục số 1 kèm theo)

2.2. Nợ xây dựng cơ bản đến 30/6/2022:

Tổng khối lượng nợ xây dựng cơ bản đến hết 30/6/2022 là: 76.005.000.000 đồng. (có phụ lục kèm theo)

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Công tác quản lý đầu tư công:

Công tác chỉ đạo điều hành được thực hiện tích cực. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường đã có kế hoạch đầu tư công chi tiết vốn đầu tư cho các dự án, để các bộ phận, đơn vị có liên quan chủ động tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản ngay từ đầu năm kế hoạch.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản của phường.

Vốn đầu tư năm 2022 về cơ bản đã được bố trí tập trung, ưu tiên cho thanh toán nợ xây dựng cơ bản, các công trình chuyển tiếp, sau đó đầu tư cho các công trình mới.

Công tác thanh tra, giám sát đầu tư trên địa bàn phường được các cấp uỷ đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, nhân dân và chủ đầu tư quan tâm thực hiện cơ bản tốt. Trong quá trình đầu tư, các khó khăn, vướng mắc cơ bản được giải quyết kịp thời, đã góp phần tích cực vào việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.v.v.

2. Hạn chế, khó khăn và nguyên nhân:

Trong quá trình tổ chức thực hiện, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 còn một số khó khăn, hạn chế và nguyên nhân cơ bản như sau:

2.1 Hạn chế, khó khăn:

- Tiến độ thanh toán vốn đầu tư XDCB một số dự án còn chậm.

- Các nhà thầu đã hoàn thành công trình trên địa bàn phường nhưng chưa hoàn thiện các hồ sơ cần thiết để hoàn thiện quyết toán công trình.

- Năng lực của một số đơn vị tư vấn còn hạn chế, dẫn đến phải điều chỉnh, bổ sung dự án trong quá trình thi công, một số hộ dân không tự nguyện hiến đất, hiến công trình làm cho thời gian thực hiện kéo dài, dự án chậm phát huy, hiệu quả đầu tư chưa cao.

2.2 Nguyên nhân của hạn chế, khó khăn:

- Nhu cầu vốn thực hiện phần khối lượng còn lại của dự án và nợ xây dựng cơ bản còn lớn, song việc huy động các nguồn vốn gặp nhiều khó khăn, năm 2022 còn nhiều các hạng mục công trình còn thiếu vốn.

- Năng lực của một số nhà thầu còn hạn chế. Công tác thông tin, báo cáo chưa kịp thời, chưa có những đánh giá, nhận định và đề xuất kịp thời các giải pháp có hiệu quả về quản lý đầu tư xây dựng.

- Chế độ chính sách quản lý xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản thay đổi nhiều, giá vật tư tăng cao. Chất lượng hồ sơ do các đơn vị tư vấn lập trong đầu tư xây dựng cơ bản liên tục thay đổi theo hướng tăng, nên dự án thường xuyên phải điều chỉnh, ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư, thời gian xây dựng hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng.

- Nhiều chủ thầu thực hiện quy trình quản lý chất lượng công trình không nghiêm túc, việc thanh quyết toán vốn đầu tư ngay sau khi dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, dẫn đến nợ xây dựng cơ bản dây dưa, kéo dài.

B. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023.

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022 và ước thực hiện cả năm 2022, khả năng cân đối các nguồn vốn trong năm 2022 để xây dựng kế hoạch thực hiện đầu tư công năm 2023.

1. Phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2023:

Nguồn vốn đầu tư công năm 2023 ưu tiên thực hiện thanh toán nợ xây dựng cho các công trình đã hoàn thành, các công trình chuyển tiếp, sau đó mới tiến hành thực hiện đầu tư cho các hạng mục công trình mới.

Để thực hiện đầu tư công, UBND phường chủ yếu dựa vào nguồn vốn bổ sung từ cấp trên, nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nguồn bán đấu giá đất. Dự kiến năm 2023 thực hiện xây mới các công trình với tổng mức đầu tư ước tính là 179,541.000 đồng. (Một trăm bẩy mươi chín tỷ, lăm trăm bốn mốt triệu đồng chẵn).

(Chi tiết kèm theo Phụ lục số 02: biểu dự kiến danh mục đầu tư công năm 2023)

2. Một số giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch đâu tư công năm 2023.

2.1. UBND phường chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, Trái phiếu Chính phủ tại các Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, trọng tâm thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Tiếp tục rà soát lại các dự án đầu tư đã phê duyệt đầu tư nhưng chưa được giao vốn thực hiện dự án, dự án đang triển khai xây dựng dở dang (theo phân cấp quản lý và phê duyệt dự án đầu tư), các dự án cấp bách cần thiết phải đầu tư, các dự án trọng điểm để thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2023.

- Hạn chế tối đa việc phê duyệt dự án và đầu tư khởi công dự án mới. Ưu tiên bố trí vốn để xử lý nợ xây dựng cơ bản trong kế hoạch phân bổ vốn ngân sách địa phương và coi đây là chỉ tiêu bắt buộc trong quy trình tổng hợp, bố trí và giao vốn đầu tư. Chưa xử lý cơ bản nợ xây dựng cơ bản thì không được bố trí vốn cho dự án khởi công mới, đồng thời phải thực hiện đình hoãn một số dự án để tập trung xử lý nợ xây dựng cơ bản.

- Đối với các dự án, hạng mục công trình đã hoàn thành, khẩn trương thực hiện nghiệm thu, quyết toán vốn đầu tư để làm cơ sở bố trí dứt điểm vốn còn thiếu, hạn chế tối đa nợ xây dựng cơ bản dây dưa kéo dài.

2.2 Ủy ban nhân dân phường thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan để chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân thực hiện quản lý, điều hành kế hoạch đầu tư và huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn bổ sung cho đầu tư phát triển.

2.3. Tiếp tục quản lý và khai thác tốt các nguồn thu, nhất là thu tiền sử dụng đất. Phấn đấu tăng thu để tạo vốn cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, cấp bách, có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của phường .

2.4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm trong đầu tư công.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022 dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 của Ủy ban nhân dân phường Văn Đức trình Kỳ họp thứ 4, HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2021 – 2026 xem xét, quyết định./.

(tải về1;tải về2;tải về3;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1404
Trước & đúng hạn: 1404
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/12/2023 02:14:19)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG VĂN ĐỨC - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Dương Văn Chiên - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: KDC Bích Nham  - phường Văn Đức - Tp. Chí Linh - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0989956495

Email: Duongvanchienthaihoc@gmail.com

 
Đang truy cập: 4
Hôm nay: 4
Tất cả: 21,265