CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Công tác Cải cách hành chính quý III-năm 2022
19/09/2022 02:27:42

BÁO CÁO

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ III-NĂM 2022

Thực hiện Công văn số 564/CV-UBND ngày 02/8/2022 của UBND thành phố Chí Linh về Thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ năm 2022 của UBND thành phố; Ủy ban nhân phường Văn Đức báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC nhà nước quý III-năm 2022 như sau:

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ III-NĂM 2022

            I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CCHC

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Các văn bản của đơn vị được ban hành để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác CCHC:

Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 về ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND về tự kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2022 trên địa bàn phường.

Tham mưu cho Đảng ủy phường Văn Đức ban hành Nghị quyết chuyên đề số 32-NQ/ĐU, ngày 02/6/2022 về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn phường Văn Đức năm 2022.

Kiện toàn lại BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ của UBND phường.

Quyết định Thành lập Thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Các quyết định thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng cộng đồng cấp phường và KDC năm 2022.

Thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/ĐU ngày 02/6/2022 của BCH Đảng bộ phường về việc tiếp tục tăng cường công tác CCHC trên địa bàn phường, UBND phường đã ban hành Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 về việc Thành lập Tổ tư vấn hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận Một cửa phường Văn Đức;

Quyết định số 101/QĐ-UBND, ngày 10/8/2022 về việc Ban hành Quy chế hoạt động Tổ hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 phường Văn Đức.

Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 ban hành Kế hoạch về tự kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2022 (Lĩnh vực Địa Chính, Hộ tịch) ; Thông báo số 61/TB-UBND phường về việc Thành lập Đoàn Kiển tra CCHC lĩnh vực Địa chính, Hộ tịch)

- Việc phân công lãnh đạo và công chức phụ trách công tác CCHC; việc tuân thủ và triển khai các nội dung chỉ đạo CCHC của UBND thành phố về công tác CCHC;(Phân công theo Kế hoạch CCHC năm 2022)

Đồng chí Bí thư Đảng ủy – chủ tịch UBND phường là người đứng đầu chịu trách nhiệm chính về công tác cải cách hành chính, trưởng bộ phận một cửa.

Các bộ phận chuyên môn trực thuộc UBND được phân công các nhiệm vụ theo chuyên môn, lĩnh vực, bám sát các Kế hoạch CCHC năm, KH tuyên truyền CCHC.. thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Đồng thời tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh, của thành phố, của địa phương về cải cách hành chính; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC năm 2022; thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định. Tăng số lượng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 gắn với công tác thông tin tuyên truyền và khuyến khích người dân tham gia; tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng. Đối với các bộ phận chuyên môn được giao chủ trì hoặc phối hợp thực hiện nhiệm vụ CCHC tại phụ lục kèm theo kế hoạch này có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng và thời gian hoàn thành, chịu trách nhiệm trước UBND phường đối với việc thực hiện các nhiệm vụ đã giao trong kế hoạch năm 2022.

2. Công tác tuyên truyền :

- Triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền về CCHC và kết quả thực hiện Kế hoạch tuyên truyền CCHC (số lượng tin, bài, hình thức, cách thức tuyên truyền…);

Ủy ban nhân dân phường đã xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch về tuyên truyền CCHC năm 2022; phổ biến, quán triệt nội dung, hoạt động CCHC thông qua các hội nghị, cuộc họp thường kỳ hàng tháng của Đảng ủy – HĐND phường; đăng tải đầy đủ các văn bản chỉ đạo điều hành về CCHC và ISO 9001:2015 trên Trang Thông tin điện tử phường; thông báo công khai trên hệ thống phát thanh của phường. Niêm yết công khai các TTHC tại bộ phận “motcua” của phường nhằm tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ cải cách hành chính.

Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính được thực hiện đảm bảo theo tinh thần Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2022: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phân công rõ nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, cán bộ, công chức uỷ ban. UBND phường phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền công tác CCHC đến các hội viên của Hội trong các cuộc họp, hội nghị. Công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC được kết hợp tuyên truyền trên đài truyền thanh, Cổng thông tin điện tử phường, biển bảng, băng zôn, lồng ghép tuyên truyền trong các hội nghị, cuộc họp… và các hoạt động nghiệp vụ thường xuyên của các tổ chức đoàn thể, trong công tác tiếp nhận và giải quyết phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân.

Có 126 tin bài được đăng tin trên Cổng thông tin điện tử của phường với các nội dung phong phú, khác nhau về các hoạt động kinh tế, chính trị của địa phương. Trong đó liên quan đến CCHC là 53 tin bài các loại. (Số liệu tính đến 31/8/2022). Các văn bản chỉ đạo, điều hành, văn bản do UBND phường ban hành được cập nhật thường xuyên trên trang TTĐT của phường. Đăng các tin bài hướng dẫn quy trình chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; khái niệm về dịch vụ công mức độ 1, 2, 3, 4. Đồng thời, Đài truyền thanh phường đã phát hành 06 lượt tin, bài tuyên truyền các văn bản của các cấp, các ngành và địa phương liên quan đến công tác cải cách hành chính.

Bên cạnh đó, tại các cuộc họp giao ban bí thư chi bộ, giao ban quân dân chính, sinh hoạt của các đoàn thể chính trị - xã hội đều lồng ghép nội dung cải cách hành chính.

Số lượng người được tiếp nhận thông tin tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của phường là hơn 15.234 lượt người.

- Đánh giá vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ CCHC theo Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương về ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện công tác CCHC: Theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện công tác CCHC; Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ số 13/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh: Chủ tịch UBND phường thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch CCHC hàng năm theo quy định của pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ của UBND phường;

- Số lượng các cuộc họp, hội nghị về công tác CCHC và các nội dung liên quan đến công tác CCHC (kể cả họp giao ban tập thể lãnh đạo); là 3 cuộc họp. (triển khai tại các hội nghị của BTV, HBCH Đảng ủy, họp giao ban UBND. Hội nghị liên tịch, đề ra Nghị quyết chuyên đề số 32 ngày 02/6/2022 về tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính trên địa bàn phường). Lồng ghép trong các cuộc họp hàng tháng của UBND phường, chỉ ra những hạn chế, cần khắc phục tại tháng tiếp theo. Kịp thời nhắc nhở những cán bộ, công chức trong công tác tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo trước hạn và đúng hạn.

2. Cải cách thể chế

- Công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND cấp xã.

Công tác xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đã được các UBND phường triển khai thực hiện theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. UBND phường thường xuyên chỉ đạo công chức chuyên môn tổ chức kiểm tra, rà soát văn bản ban hành của HĐND, UBND phường về cơ bản các văn bản đều ban hành đúng nội dung và thẩm quyền không trái với những quy định của Pháp luật có tính khả thi nâng cao, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước tại địa phương.

Tiếp tục đổi mới và quy định chặt chẽ, cụ thể quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề cao trách nhiệm của từng bộ phận, ban, ngành trong quá trình xây dựng và ban hành văn bản, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ và mang tính khả thi cao theo tinh thần Nghị Định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư thay thế Nghị Định 110/2004/NĐ-CP quy định về công tác văn thư, Nghị Định số 09/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định 110 và có hiệu lực kể từ ngày 5/3/2020.

- Việc rà soát, tự kiểm tra, theo dõi thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (rà soát, bổ sung, sửa đổi các văn bản hết hiệu lực).

Việc kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các văn bản QPPL ban hành trái thẩm quyền, hết hiệu lực hoặc ngững một phần hiệu lực tiếp tục được quan tâm.

Thực hiện nghiêm túc quy trình xây dựng và ban hành văn bản theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư đảm bảo đúng về hình thức, chuẩn về chất lượng. Các văn bản ban hành đảm bảo đúng quy định của pháp luật đã từng bước hoàn thiện thể chế và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng tại địa phương.

Uỷ ban nhân dân thường xuyên chỉ đạo cán bộ chuyên môn, văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cùng công chức Tư pháp - Hộ tịch rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hành chính do địa phương ban hành.

Tất cả các văn bản trước khi ban hành đều qua bộ phận Văn phòng - Tư pháp rà soát về thể thức và nội dung kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót. Từ ngày 10/06/2022 đến ngày 09/9/2022, Ủy ban nhân dân Phường không ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chủ yếu là ban hành các văn bản hành chính thông thường. Tổng số văn bản đã ban hành là 92 văn bản, trong đó: 11 Quyết định, 10 Tờ trình, 6 Kế hoạch, 31 Báo cáo, 34 Thông báo và Công văn, 0 Chỉ thị.

Qua rà soát cũng như kiểm tra của công chức Tư pháp, các văn bản ra đều đảm bảo có căn cứ, phù hợp với, sát đúng với tình hình nhiệm vụ của địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tại địa phương, đúng thẩm quyền, nội dung không trái với các quy định của pháp luật, có tính khả thi, về cơ bản đúng thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

- Việc triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật luôn được quan tâm thực hiện.;UBND phường chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến nhân dân địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

- Tình hình triển khai thực hiện cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật:

Triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ – TTG ngày 22/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn.

3. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)

Trong quý III-năm 2022, UBND phường đã rà soát và ban hành các thông báo công khai danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, niêm yết danh mục Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương tại Bộ phận “Một cửa”, dẫn đường link trên trang TTĐT của phường.

Ra thông báo niêm yết công khai danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường, cùng các thông báo niêm yết TTHC theo các quyết định của UBND tỉnh. Kiện toàn đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC khi có sự thay đổi chức danh lãnh đạo, cán bộ chuyên môn.

- Việc công khai TTHC tại cơ quan, đơn vị.

Trong quý III-2022, các công chức liên quan đến giải quyết các thủ tục hành chính tiến hành rà soát, kịp thời cập nhật 138 thủ tục hành chính đã được công bố, ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế cho phù hợp với tình hình thực tế, thực hiện niêm yết công khai 138 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; công khai mức thu phí, lệ phí đối với từng lĩnh vực; đồng thời, công khai trên trên trang thông tin điện tử của phường: http://vanduc.chilinh.haiduong.gov.vn/.

- Tình hình tổ chức, hoạt động và tiếp nhận, giải quyết TTHC của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường. Kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Ban hành quyết định của cán bộ, công chức trực tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của phường, tiếp tục duy trì quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy chế đã được ban hành. Tăng cường rà soát, cập nhật thủ tục và quy trình công khai thẩm quyền, thời gian, thể lệ, phí và lệ phí giải quyết thủ tục hành chính. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường gồm:

Trưởng bộ phận: Ông Dương Văn Chiên – Chủ tịch UBND phường, phụ trách chung.

Công chức được phân công thường trực tại Bộ phận Một cửa gồm:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ tại Bộ phận Một cửa

1

Đào Thị Anh

CC Văn phòng – Thống kê

Đầu mối Kiểm soát hồ sơ, TTHC, đóng dấu, thu phí và lệ phí (nếu có)

2

Đào Văn Cường

CC Tư pháp – hộ tịch

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch, giải quyết đơn thư KNTC

3

Nguyễn Văn Phượng

CC Tư pháp – hộ tịch

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch, giải quyết đơn thư KNTC

4

Nguyễn Văn Chiến

CC Địa chính XD NN-MT

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả lĩnh vực Đất đai, Tài nguyên – môi trường.

5

Nguyễn Văn Định

CC Văn hóa – xã hội

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả lĩnh vực LĐTB &XH

6

Trần Văn Duy

CC Văn hóa – xã hội

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả lĩnh vực VH-TT-TT

7

Đồng Bá Hùng

Chỉ huy trưởng Quân sự

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết qủa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quân sự phường.

8

Nguyễn Hùng Mạnh

Trưởng công an phường

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết qủa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an phường.

- Đánh giá việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, công tác phối hợp với các cơ quan của UBND thành phố trong việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP.

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh Hải Dương, UBND thành phố Chí Linh; UBND phường Văn Đức đã triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã ban hành các văn bản chỉ đạo như quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông;

- Thực hiện nhập tiếp nhận hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử: https://motcua.haiduong.gov.vn/. Việc thực hiện quy trình giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa điện tử và trên thực tế. Kết quả các chỉ tiêu được giao về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC mức độ 3, 4 và công tác số hóa hồ sơ TTHC (có số liệu cụ thể, tỷ lệ ở từng lĩnh vực và kết quả chung của đơn vị).

STT

Lĩnh vực, giải quyết

Số lượng hồ sơ tiếp nhận

Số lượng hồ sơ đã giải quyết

Số lượng hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trong kỳ

Từ kỳ trước

Tổng số

Trước hạn

Đúng hạn

Quá hạn

Tổng số

Đúng hạn

Quá hạn

Trực tuyến

Trực tiếp, dịch vụ bưu chính

I

TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

641

367

274

1

638

638

0

0

3

3

0

1

Hộ tịch

200

52

149

0

200

200

0

0

0

0

0

2

Người có công

8

0

8

0

6

6

0

0

2

2

0

3

Bảo trợ xã hội

11

6

5

0

10

10

0

0

1

1

0

4

Đất đai

2

0

1

1

02

2

0

0

0

0

0

5

Chứng thực

420

309

111

0

420

420

0

0

0

0

0

Số hồ sơ đăng ký trực tuyến: 367/641 hồ sơ. Đạt tỷ lệ 57,25%. Trong thời gian tới, UBND phường sẽ tiếp tục hướng dẫn, tăng cường công tác tuyên truyền để công dân được biết, thực hiện.

Thực hiện số hóa hồ sơ giải quyết TTHC: Tổng số hồ sơ đã số hóa thành phần (số liệu tính từ 10/6/2022-9/9/2022): 511/641 đạt tỷ lệ 79,72%, số hồ sơ đã số hóa kết quả: 417/639 đạt tỷ lệ 65,26%. UBND phường đã đăng ký đề nghị cấp token ký số cho cán bộ công chức UBND phường, tính đến 31/8/2022 số CBCC có ký số là: 21/21 đồng chí đạt tỷ lệ 100 %. Công chức bộ phận TN&TKQ thực hiện số hóa hồ sơ đầu vào và các tháng 7,8/2022 đat tỷ lệ 100%.

Tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích tiếp tục được lãnh đạo UBND phường Văn Đức quan tâm chỉ đạo theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1509/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Hải Dương.

Tuy nhiên do thực tế người dân chưa có nhu cầu giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích nên trong kỳ báo cáo, UBND phường chưa tiếp nhận hồ sơ nào qua dịch vụ Bưu chính công ích.

- Đánh giá kết quả giải quyết TTHC (số hồ sơ được giải quyết trước hạn, đúng hạn, quá hạn và nguyên nhân quá hạn); việc xin lỗi người dân và tổ chức khi giải quyết TTHC quá hạn (số lần xin lỗi, hình thức xin lỗi,…).

           Kết quả tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính(từ 10/6/2022-09/9/2022):

Số thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế 1 cửa: 138 thủ tục

Số thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông: 138 thủ tục.

- Việc thu phí, lệ phí theo đúng quy định của pháp luật, không quy định

thêm bất kỳ khoản thu nào khác ngoài phí, lệ phí.

Chi tiết tại biểu số liệu sau:

STT

Lĩnh vực, giải quyết

Số lượng hồ sơ tiếp nhận

Số lượng hồ sơ đã giải quyết

Số lượng hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trong kỳ

Từ kỳ trước

Tổng số

Trước hạn

Đúng hạn

Quá hạn

Tổng số

Đúng hạn

Quá hạn

Trực tuyến

Trực tiếp, dịch vụ bưu chính

I

TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

641

367

274

1

638

638

0

0

3

3

0

1

Hộ tịch

200

52

149

0

200

200

0

0

0

0

0

2

Người có công

8

0

8

0

6

6

0

0

2

2

0

3

Bảo trợ xã hội

11

6

5

0

10

10

0

0

1

1

0

4

Đất đai

2

0

1

1

02

2

0

0

0

0

0

5

Chứng thực

420

309

111

0

420

420

0

0

0

0

0

- Việc tiếp nhận, xử lý những phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với những quy định về cơ chế, chính sách, TTHC do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ban hành.

Tiếp nhận phản ánh,kiến nghị về Quy định hành chính: UBND phường Văn Đức thực hiện công khai nội dung hướng dẫn phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức tại Bộ phận một cửa, đồng thời công khai trên Trang thông tin điện tử của phường theo đúng quy định tại Thông tư 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp và Quyết định số 50/2020/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh Hải Dương.

Duy trì cơ chế tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định thủ tục hành chính; về hành vi của cán bộ, công chức bằng hòm thư góp ý tại trụ sở.

Tổng số phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo: Không có

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Kết quả thực hiện Đề án số 01 - ĐA/TU về sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị phường, phường, kết quả sắp xếp đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp phường và thôn, khu dân cư theo Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 23/12/2017 của UBND tỉnh Hải Dương. UBND phường đã thực hiện bố trí, sắp xếp kiêm nhiệm đảm bảo theo quy định của UBND tỉnh. Cụ thể như sau:

Thực hiện các quy định của Trung ương và của tỉnh về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính cấp xã và thôn, khu dân cư.

Cán bộ, công chức: 21 người (một đồng chí công chức Địa chính nghỉ hưu từ 01/9/2022); Người hoạt động không chuyên trách phường: 08 người đảm nhiệm, các chức danh còn lại là kiêm nhiệm.

Người hoạt động ở KDC: (có 11 KDC): 03 người đảm nhiệm các chức danh/ thôn. (Có 03 KDC có thêm phó khu do có trên 350 hộ).

         Tình hình sử dụng, quản lý biên chế được giao:

Năm 2022, biên chế hiện có của UBND phường Văn Đức là 22 người, trong đó: Cán bộ: 11 người; Công chức: 11 người. UBND phường đã phân công, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Do đó đã phát huy được năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan.

Thực hiện nghiêm túc Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 29/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Việc thực hiện tinh giản biên chế của đơn vị: Thực hiện theo đề án năm 2017. Đến nay đảm bảo đủ số lượng CBCC đc giao theo biên chế.

5. Cải cách chế độ công vụ

         - Việc thực hiện cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm

Việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy tại địa phương luôn được chú trọng, quan tâm, sắp xếp cán bộ, công chức, người lao động theo đúng vị trí việc làm theo bằng cấp đã được đào tạo, năng lực, sở trường nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong bộ máy hành chính nhà nước cấp thị có phẩm chất và năng lực, đáp ứng được yêu cầu QLNN và phục vụ nhân dân.

Hiện tại, UBND phường có 11 cán bộ chuyên trách tương đương với các vị trí: Bí thư Đảng ủy kiêm chủ tịch UBND (1); Phó bí thư thường trực Đảng ủy (1); Phó bí thư Đảng ủy kiêm chủ tịch HĐND (1); phó chủ tịch HĐND (1); phó chủ tịch UBND (2); chủ tịch UBMTTQ (1); chủ tịch Hội phụ nữ (1); chủ tịch hội CCB (1); bí thư ĐTN CSHCM (1); Chủ tịch Hội nông dân (1)

Công chức cấp xã có 10 công chức tương đương với các vị trí: Chỉ huy trưởng quân sự (1); văn phòng HĐND – UBND (1); văn phòng Đảng ủy – nội vụ (1); tư pháp - hộ tịch (2); văn hóa thông tin – thể dục thể thao (1); văn hóa lao động thương binh xã hội (1); tài chính – kế toán (1); công chức địa chính – xây dựng (2);

            - Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ tiếp tục được UBND phường quan tâm. Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn năm 2022. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng theo các nội dung về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý, quản lý và kỹ năng nghiệp vụ theo vị trí việc làm. Gắn đào tạo, bồi dưỡng với vị trí việc làm và quy hoạch sau đào tạo. Tham gia tập huấn đúng thành phần, thời gian các lớp tập huấn nghiệp vụ về chuyên môn do tỉnh và Thành phố triệu tập. Lập danh sách 02 lãnh đạo tham gia lớp bồ dưỡng cấp phòng. Tập huấn Đại biểu HĐND, tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC, văn hóa công vụ, số hóa hồ sơ, chứng thực điện tử và các lớp tổ chức cho lãnh đạo, công chức chuyên môn. Chương trình về Chuyển đổi số cho lãnh đạo UBND cấp xã (07 đồng chí).

Việc thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện thường xuyên và kịp thời như chế độ nghỉ hưu, nâng lương, tinh giản biên chế theo đúng quy định.

Chất lượng cán bộ, công chức: Tình hình chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức: Tổng số cán bộ, công chức của phường tính đến thời điểm 09/9/2022 là 21 biên chế, trong đó trình Thạc sĩ: 01 đồng chí (chiếm 4,75%), Đại học: 19 đồng chí chiếm 90,5; đang học đại học: 01 đồng chí (chiếm 4,55 %)..100% cán bộ, công chức tham dự đầy đủ các khóa học, tập huấn do cấp trên triệu tập. 100% cán bộ công chức của phường được tham gia các lớp bồi dưỡng QLNN.

- Công tác xử lý những vị phạm của cán bộ, công chức trong thi hành nhiệm vụ được giao. Năm 2022 không có cán bộ công chức bị xử lý kỷ luật.

- Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, nề lối làm việc, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức được thực hiện nghiêm túc theo nội quy, quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở, quy chế dân chủ.

- Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức,viên chức theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ.

Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại CB,CC hằng năm. Căn cứ vào Nghị định 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các hướng dẫn của UBND tỉnh, UBND thành phố để thực đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, hàng năm. Cuối năm hàng năm, UBND đã tổ chức hội nghị nhận xét, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, gửi kết quả bình xét về UBND thành phố để đánh giá, phân loại.

6. Cải cách tài chính công

            - Việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí và quản lý hành chính nhà nước

UBND phường đã thực hiện tốt Nghị định số 130/2005/NĐ-CP 17/10/2005 của Chính phủ Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/ 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP đối với UBND xã, Phường n.

Hàng năm Ủy ban nhân dân Phường giao cho công chức Tài chính - Kế toán tham mưu, xây dựng nội dung Quy chế chi tiêu nội bộ, họp lấy ý kiến toàn cơ quan và các đơn vị hưởng thụ ngân sách.

Triển khai, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện nghiêm túc các quy trình và thực hiện tốt nội dung của quy chế chi tiêu nội bộ đã xây dựng.

Hàng năm các cơ quan tài chính cấp trên có hướng dẫn chuyên môn thực hiện việc thực hiện dự toán sử dụng ngân sách nhà nước, phân phối kinh phí tiết kiệm.

            - Việc xây dựng và cập nhật quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công: Thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý, sử dụng tài khoản công. Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022.

           - Việc thực hiện các quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành: Thực hiện tốt luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật theo Chỉ thị số 19/CT-UBND, ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh Hải Dương. Quyết định số 08/QĐ-UBND về công khai quản lý, sử dụng tài sản công.

- Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

Thực hiện luật ngân sách nhà nước năm 2015 hàng năm sau khi có nghị quyết phân bổ dự toán của cấp trên, Ủy ban nhân dân giao cho bộ phận tài chính kế toán tiến hành lập dự toán thu chi cho từng bộ phận thụ hưởng ngân sách theo đúng chế dộ. Ngay từ khi lập dự toán đã thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên, tiết kiệm chi các hội nghị, tiếp khách hội họp

Các báo cáo quyết toán, dự toán ngân sách phường và kế hoạch hoạt động tài chính khác ở phường đều được công khai theo đúng hướng dẫn của Thông tư 343/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách.

7. Về hiện đại hóa hành chính nhà nước

7.1. Việc ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước

- Tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2022

Ngày 28/12/2021, UBND phường ban hành kế hoạch số 644/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt dộng của cơ quan nhà nước phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn phường năm 2022.

* Việc thực hiện văn bản đi, đến trên hệ thống quản lý văn bản điều hành

Từ ngày 10/6/2022 đến ngày 09/9/2022, công chức Văn phòng HĐND - UBND đã tiếp nhận 333 văn bản đến qua hệ thống quản lý văn bản điều hành, phân loại và tham mưu cho chủ tịch UBND chuyển văn bản đến các bộ phận chuyên môn để giải quyết; ban hành được 90 văn bản đi. Việc ban hành văn bản đi tương đối kịp thời và đúng quy định. Số lượng văn bản ban hành tương đối bám sát vào các nhiệm vụ được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố giao. Kịp thời triển khai công việc cho cán bộ, công chức có liên quan thực hiện ngay văn bản chỉ đạo của cấp trên.

- Việc cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử

Trang thông tin điện tử UBND Phường Văn Đức thường xuyên cung cấp thông tin, phản ánh tình hình hoạt động chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương và cập nhật văn bản ban hành của UBND. Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/8/2022 đã đăng 126 tin bài; cập nhật được 140 các loại văn bản. UBND Phường Văn Đức đã kiên toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Phường ngay khi có sự thanh đổi lãnh đạo nhằm phát triển Cổng thông tin điện tử trở thành cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn.

- Tình hình triển khai xây dựng hệ thống một cửa hiện đại, việc triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 3,4

Sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân; đặc biệt là tránh được tệ nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà từ một bộ phận cán bộ công quyền, hách dịch; tăng tính công khai, minh mạch của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ, công chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Từ ngày 10/6/2022 đến ngày 9/9/2022, có 366 hồ sơ đã được cán bộ công chức Phường Văn Đức giải quyết bằng hình thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc các lĩnh vực tư pháp – hộ tịch; lao động thương binh xã hội...

- Việc đảm bảo trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn

Hiện tại, 21/21 cán bộ, công chức thuộc UBND Phường đã được trang bị máy tính, đạt tỷ lệ 100%. Các máy tính đều được kết nối mạng thuận lợi cho việc truyền tải thông tin.

Một số chức danh đã được cài đặt và sử dụng phần mềm quản lý thuộc chuyên môn như: Kế toán - Tài chính, Tư pháp - Hộ tịch, Lao động - thương binh và xã hội, Văn phòng HĐND - UBND, Văn phòng Đảng ủy - Nội vụ,… làm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi trong việc giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính công cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân, chuyển từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ và kiến tạo.

- Việc triển khai xây dựng chính quyền điện tử

Thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/ĐU ngày 02/6/2022 của BCH Đảng bộ phường về việc tiếp tục tăng cường công tác CCHC trên địa bàn phường, UBND phường đã ban hành Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 về việc Thành lập Tổ tư vấn hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận Một cửa phường Văn Đức;

Quyết định số 101/QĐ-UBND, ngày 10/8/2022 về việc Ban hành Quy chế hoạt động Tổ hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 phường Văn Đức.

Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 ban hành Kế hoạch về tự kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2022 (Bộ phận Tư pháp – Hộ tịch) ; Thông báo số 01/TB-UBND phường về việc Thành lập Tổ Kiển tra CCHC năm 2022.

7.2. Việc xây dựng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN ISO 9001:2015) vào hoạt động trong các cơ quan QLNN

- Việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn

Ngày 08/3/2022, UBND Phường Văn Đức ban hành Quyết định số 35/QĐ-UBND về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn: TCVN ISO 9001:2015. Kèm theo danh mục các lĩnh vực TTHC, Bản công bố năm 2022. Phân công công chuyên môn thực hiện rà soát lại quy trình ISO theo hệ thống danh mục TTHC mới cập nhật. (thời gian hoàn thành trong tháng 10/2022).

- Việc duy trì, cập nhật, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo quy định

Ngày 26/4/2022, UBND Phường Văn Đức đã ban hành quyết định số 74/QĐ-UBND về việc kiện toàn ban chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn: TCVN ISO 9001:2015; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo.

UBND Phường Văn Đức đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 02/KH-UBND về việc duy trì, cải tiến và công bố lại hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn: TCVN ISO 9001:2015.

UBND Phường Văn Đức thường xuyên chỉ đạo bộ phận chuyên môn và bộ phận một cửa làm tốt công tác duy trì và phát triển trang thông tin điện tử của cơ quan.

Tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của cổng thông tin điện tử phường; thường xuyên cập nhật ứng dụng và duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại cơ quan trong hoạt động quản lý nhà nước.

Duy trì thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, trao đổi thông tin thông suốt, kịp thời qua môi trường mạng, đảm bảo thông tin của lãnh đạo đến được với cán bộ, công chức, giúp việc gửi và nhận thông tin nhanh chóng, giảm thiểu việc in ấn, sử dụng văn bản giấy.

Hệ thống máy tính của cơ quan đảm bảo phục vụ cho các bộ phận chuyên môn và đều được kết nối mạng internet; thực hiện trao đổi công việc thông qua địa chỉ email công vụ theo quy định. Duy trì hoạt động trang Thông tin điện tử của phường, ứng dụng các phần mềm dùng chung theo quy định của tỉnh.

Tăng cường quản lý, sử dụng chữ ký số và hệ thống thư điện tử công vụ. Đăng ký cấp chứng thư số cho 04 đồng chí cán bộ, công chức phường (công chức 01, Đoàn thể 03). Đến nay đã có 21/21 CBCC phường được trang bị token ký số. Tích hợp chữ ký lãnh đạo, công chức bộ phận Một cửa lên hệ thống.

Chỉ đạo Bộ phận Một cửa phường hướng dẫn các cá nhân, tổ chức tạo tài khoản trên cổng dịch vụ công. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến doanh nghiệp và người dân nhận thức và hiểu biết về các dịch vụ hành chính trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử thành phố và phường.

Chỉ đạo cán bộ trực tiếp phụ trách, tiếp nhận, sử lý thông tin những phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp từ Trung tâm điều hành đô thị thông minh của thành phố (IOC). UBND phường đã được lắp đặt hệ thống Camera an ninh gồm 08 Camera, đặc biệt là giám sát tại Bộ phận Một cửa UBND phường.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành, trao đổi thông tin thông suốt, kịp thời thông qua môi trường mạng tin học, đảm bảo thông tin của lãnh đạo đến được với cán bộ, công chức, giúp việc gửi và nhận thông tin nhanh chóng, giảm việc in ấn, sử dụng giấy tờ, quy định rõ trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong việc sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin được quản lý và sử dụng.

8. Thực hiện phân cấp quản lý

- Việc thực hiện các quy định về phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực.

UBND phường giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương và thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 về việc “hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố”.

UBND phường thường xuyên rà soát, đề xuất và tham mưu về việc tổ chức sắp xếp lại tổ chức bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý. Việc rà soát, sắp xếp lại tổ chức của cơ quan đã được thực hiện và ngày càng hoàn thiện, đảm bảo được chất lượng hoạt động phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước. Trên cơ sở các Thông tư, Hướng dẫn của các Bộ, liên Bộ về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cán bộ, công chức cấp xã.

III. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

            1. Tồn tại, hạn chế:

Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích ở cấp xã còn nhiều khó khăn, bất cập do thói quen và trình độ dân trí. Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Nguồn nhân lực và kinh phí nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin của đơn vị còn hạn hẹp, chưa đáp ứng được yêu cầu hiện nay. Kinh phí đầu tư cho cải cách hành chính nói chung và đầu tư cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Điều kiện cơ sở vật chất chưa đảm bảo. Trang thiết bị phục vụ cho CCHC còn thiếu: máy in, máy scan cho từng bộ phận.

Việc cùng lúc phải nhập hồ sơ vào hệ thống một cửa, hệ thống theo chuyên môn như lĩnh vực Tư pháp, LĐTBXH, gây bất cập. Cần tích hợp chung trong một hệ thống hoặc cần có sự chia sẻ dữ liệu thông tin.

Thủ tục hành chính còn phức tạp, TTHC còn chồng chéo, chưa ổn định, thường xuyên còn sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, các bước thực hiện chưa rõ, có những thủ tục còn chưa đảm bảo các tiêu chuẩn về nội dung TTHC như không quy định thời gian. Tồn tại này làm cho cán bộ, công chức phải thường xuyên rà soát, xây dựng chỉnh sửa quy trình để cập nhật vào phần mềm.

2. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế

Cán bộ, công chức tham mưu thực hiện nhiệm vụ CCHC chủ yếu là kiêm nhiệm nhiều công việc khác nhau.

Các tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính chưa hình thành thói quen gửi trực tuyến nên việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 còn nhiều hạn chế.

Hệ thống máy tính không đồng bộ, chất lượng còn hạn chế nên ảnh hưởng đến chất lượng công việc của công chức làm tại bộ phận một cửa.

Do yêu cầu về tuyển dụng, sắp xếp, luân chuyển cán bộ, công của phường, thường xuyên có sự thay đổi vị trí công tác, các đồng chí mới chưa được tập huấn nghiệp vụ.

Đa số người dân vẫn trực tiếp đến làm thủ tục hành chính, do quy trình gửi hồ sơ trực tuyến yêu cầu nhiều bước, phải sử dụng thành thạo các thiết bị điện tử, có gmail, quy trình gửi hồ sơ tại nhà không phù hợp với đại đa số người dân ở khu vực nông thôn.

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC THỜI GIAN TỚI

1. Nhiệm vụ trọng tâm

Để thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt trong cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu của nhân dân, đơn vị, doanh nghiệp trong thời gian tới Ủy ban nhân dân Phường Văn Đức cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Tăng cường vai trò, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác cải cách hành chính. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, đảng viên, công chức nhận thức sâu sắc, đầy đủ về công tác cải cách hành chính. Tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực CCHC.

Thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính năm 2022; cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 và chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2020-2030.

Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết nhằm đảm bảo sự hài lòng của người dân. Thường xuyên chú trọng đánh giá năng lực của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ.

Đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý hành chính. Đầu tư kinh phí, trang thiết bị phục vụ cho công tác cải cách hành chính. Nâng cao chất lượng hoạt động trang thông tin điện tử của UBND Phường Văn Đức. Tiếp tục áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

Không ngừng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức nhất là đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính. Tăng cường đầu tư nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức về kiến thức quản lý nhà nước, pháp luật, tin học, ngoại ngữ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ năng lực chuyên môn, thái độ ứng xử cho đội ngũ cán bộ, công chức. Kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác cải cách hành chính.

Tập trung đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020. Thường xuyên kiểm tra, rà soát TTHC.

Đẩy mạnh việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức trong việc tiếp nhận và xử lý công việc của tổ chức, công dân; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Tiếp tục thực hiện tốt các Kế hoạch kiểm soát TTHC và rà soát TTHC. Báo cáo đầy đủ, đúng nội dung và đúng thời gian theo quy định. Thường xuyên rà soát, cập nhật, thống kê các TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ trong bộ TTHC chung áp dụng tại cấp xã; niêm yết công khai tại UBND và đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBND Phường Văn Đức.

Tiếp tục nghiên cứu sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan bảo đảm thật sự hợp lý, có hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ- CP ngày 07/10/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130; Nghị định 16/2015/NĐ-CP, ngày 14/02/ 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Giải pháp thực hiện

Tiếp tục bám sát, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch CCHC, các Kế hoạch chuyên đề theo từng nội dung CCHC năm 2022 của phường, thành phố.

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại UBND phường. Không để xảy ra tình trạng hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn.

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác CCHC của các bộ phận chuyên môn. Chú trọng nâng cao trình độ và nhận thức của cán bộ, công chức để phục vụ địa phương tốt hơn nữa.

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giải quyết công việc. Tích cực ứng dụng phần mềm quản lý văn bản vào giải quyết các công việc chuyên môn, phát huy tính tích cực của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc. Tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả khai thác và sử dụng phần mềm quản lý văn bản, nâng cao tỷ lệ văn bản trao đổi dưới dạng điện tử, tỷ lê ̣văn bản sử dụng chữ ký số.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của UBND phường và thành phố bằng nhiều hình thức phong phú; đưa thông tin về CCHC đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp; trong đó chú trọng tuyên truyền về dịch vu ̣công mức đô ̣3-4 và dịch vu ̣công qua bưu chính công ích. Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC đảm bảo công khai, minh bạch; giải quyết đúng thời hạn, thẩm quyền và trình tự thủ tục quy định trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết.

Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ, các lớp tăng cường năng lực cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC do cấp trên tổ chức.

Tiếp tục triển khai, thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ cải cách hành chính theo Kế hoạch đã đề ra.

Luôn quán triệt kỷ luật công vụ và nâng cao nhận thức trách nhiệm trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC minh bạch và nhanh gọn, không gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân.

Tuyên truyền công tác kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị trên phương tiện thông tin để phản ánh kết quả công tác chỉ đạo điều hành, sáng kiến cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình cải cách quy trình giải quyết TTHC,...

Tiếp tục tuyên truyên trên hệ thống Đài Truyền thanh, trang thông tin điện tử của phường về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ mức độ 3,4. Hướng dẫn công dân tạo tài khoản trên cổng dịch vụ công của tỉnh, cổng Dịch vụ công Quốc gia bằng nhiều hình thức. Khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện gửi hồ sơ trực tuyến.

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT (nếu có)

            1. Đối với tỉnh

Đề nghị UBND tỉnh, thành phố thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC.Mở các lớp tập huấn cho các công chức mới tiếp nhận nhiệm vụ tại bộ phận “Một cửa” của các xã phường.

            2. Đối với thành phố

Đề nghị UBND thành phố quan tâm hỗ trợ kinh phí nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hànhchính. Bổ sung, nâng cấp hệ thống máy tính có cấu hình phù hợp, đảm bảo yêu cầu công việc chuyên môn ngày cang tốt hơn.

Tăng cường công tác kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót để kịp thời khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Trên đây là báo cáo công tác cải cách hành chính quý III-năm 2022 của Ủy ban nhân dân phường Văn Đức báo cáo Phòng Nội vụ, UBND Thành phố Chí Linh./.
(tải về1;tải về2;tải về3;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1400
Trước & đúng hạn: 1400
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/12/2023 20:06:02)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG VĂN ĐỨC - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Dương Văn Chiên - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: KDC Bích Nham  - phường Văn Đức - Tp. Chí Linh - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0989956495

Email: Duongvanchienthaihoc@gmail.com

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 23
Tất cả: 21,259