QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
Báo cáo Về kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch sử dụng đất 6 tháng cuối năm 2022
27/07/2022 04:30:14

BÁO CÁO

Về kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất 6 tháng đầu năm 2022 và

kế hoạch sử dụng đất 6 tháng cuối năm 2022

Căn cứ Quyết định số 940/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương ngày 23/3/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Chí Linh.

UBND phường Văn Đức báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch sử dụng đất 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn phường Văn Đức.

A. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất 6 tháng đầu năm 2022.

1. Hiện trạng sử dụng đất:

- Tổng diện tích đất tự nhiên: 1.542,48 ha

- Đất nông nghiệp là: 1.156,27 ha

- Đất phi nông nghiệp: 369,23 ha

- Đất chưa sử dụng: 17,0 ha

2. Về công tác xét cấp GCNQSDĐ và quản lý đất đai phường Văn Đức.

- Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ, Nghị định sủa đổi, bổ sung một số Nghị định, quy định chi tiết thi hành luật đất đai.

- Căn cứ thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ TNMT, thông tư quy định chi tiết một số điều của nghị định số 43-44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

- Căn cứ kết luận Thanh tra số 484/KL-TTr ngày 17/8/2017 của Thanh tra tỉnh kết luận, thanh tra việc quản lý và sử dụng đất đai; xét, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thị xã Chí Linh (nay là TP Chí Linh).

- Căn cứ kết luận thanh tra số 447/KL-UBND ngày 15/10/2007 của UBND huyện Chí Linh (nay là TP Chí Linh) về việc quản lý và sử dụng đất đai tại xã Văn Đức (nay là phường Văn Đức).

- Xét duyệt cấp GCN đất giao không đúng thẩm quyền và cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, với các trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyề, đất do người sử dụng đất tự xây dựng nhà ở, đất do cơ quan, tổ chức thanh lý tài sản nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính khi công nhận quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014, trong toàn phường để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân.

+ Lập hồ sơ xét duyệt được 34 bộ hồ sơ đất trái thẩm quyền do xã, thôn bán cho hộ dân, để trình tổ công tác Ban chỉ đạo thành phố xem xét, thẩm định phê duyệt cấp GCN.

+ Xác nhận hồ sơ cho các hộ dân cấp lại, chuyển nhượng, cho tặng 150 bộ hồ sơ, được cấp GCNQSD đất 150 bộ hồ sơ.

- Căn cứ Công văn 943/UBND – TNMT ngày 10/10/2017 của UBND thị xã Chí Linh (nay là thành phố Chí Linh). Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước, về đất đai đối với đất công ích của UBND cấp xã, phường. Thực hiện thông báo 83/TB-UBND ngày 12/4/2018 thông báo, về việc thanh lý giao thầu đất công ích. Tiếp tục phối hợp cùng các cơ sở KDC thống kê rà soát toàn bộ hợp đồng giao thầu, cho thuê, cho mượn đất, thanh lý toàn bộ hợp đồng giao thầu cho thuê, cho mượn đất không đúng thẩm quyền, sai mục đích sử dụng đối với đất công ích, sai thời hạn giao khoán, giao thầu, hợp đồng sai hình thức thu tiền, sai đối tượng được giao thầu cho thuê đất.

- Quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn toàn phường.

- UBND phường căn cứ vào các quy định Luật đất đai 2013 đã có kế hoạch.

- Hợp đồng giao thầu đất công ích cho tập thể cá nhân có nhu cầu theo đúng trình tự quy định tại luật đất đai 2013.

- Hợp đồng giao thầu đất công ích khu Lưỡi Gà KDC Bích Thủy, khu bãi Đồng Nghê KDC Kênh Mai 1, khu bãi Đồng Bạch KDC Đông Xá, Bích Nham, Bến Đò theo quy định Luật đất đai 2013.

3. Về công tác thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

3.1 Thu hồi đền bù hỗ trợ tạo công an việc làm cho các hộ dân có đất phải thu hồi, thực hiện dự án Chợ Vĩnh Đại, theo quy hoạch chi tiết, đã được UBND TP Chí Linh phê duyệt.

3.2 Đấu gía đất cho nhân dân làm nhà ở tại điểm dân cư Con Nhạn 2 KDC Vĩnh Đại 1, đợt 1 là 69 lô được số tiền 86.700.000.000đ (Tám sáu tỷ, bẩy trăm triệu đồng).

3.3 Đấu gía đất cho nhân dân làm nhà ở tại điểm dân cư số 1 và KDC mới VĨnh Đại đợt 4 là 62, được số tiền 104.600.000.000đ (Một trăm linh bốn tỷ, sáu trăm triệu đồng).

B. Kế hoạch sử dụng đất 6 tháng cuối năm 2022

          I. Công tác xét cấp GCNQSD đai và quản lý đất đai phường Văn Đức

         - Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

        - Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính ph, Nghị định sủa đổi, bổ sung một số Nghị định, quy định chi tiết thi hành luật đất đai.

       - Căn cứ thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ TNMT, thông tư quy định chi tiết một số điều của nghị định số 43-44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

       - Căn cứ Quyết định số 1313/QĐ ngày 01/12/2020 của UBND thành phố Chí Linh, về kiện toàn ban chỉ đạo cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

       - Tiếp tục Xét duyệt cấp GCN đất giao không đúng thẩm quyền và cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, với các trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyề, đất do người sử dụng đất tự xây dựng nhà ở, đất do cơ quan, tổ chức thanh lý tài sản nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính khi công nhận quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014, trong toàn phường để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân.

           - Căn cứ công văn 943/UBND – TNMT ngày 10/10/2017 của UBND thị xã Chí Linh (nay là thành phố Chí Linh). Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước, về đất đai đối với đất công ích của UBND cấp xã, phường. Thực hiện thông báo 83/TB-UBND ngày 12/4/2018 thông báo, về việc thanh lý giao thầu đất công ích. Tiếp tục phối hợp cùng các cơ sở KDC thống kê rà soát toàn bộ hợp đồng giao thầu, cho thuê, cho mượn đất, thanh lý toàn bộ hợp đồng giao thầu cho thuê, cho mượn đất không đúng thẩm quyền, sai mục đích sử dụng đối với đất công ích, sai thời hạn giao khoán, giao thầu, hợp đồng sai hình thức thu tiền, sai đối tượng được giao thầu cho thuê đất.

- Tiếp tục kết hợp với Văn phòng ĐKQSD đất thành phố lập hồ sơ xét duyệt đề nghị tổ công tác, ban chỉ đạo thẩm định đề nghị UBND thành phố, Quyết định hợp thức hóa cho các trường hợp đủ điều kiện cấp GCNQSD đất.

         - Quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn toàn phường.

         - UBND phường căn cứ vào các quy định Luật đất đai 2013 sẽ tiếp tục có kế hoạch. Hợp đồng giao thầu đất công ích cho tập thể cá nhân có nhu cầu theo đúng trình tự quy định tại luật đất đai 2013.

         II. Về công tác quy doạch, kế hoạch sử dụng đất

1. Chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá cho nhân dân làm nhà ở tại địa điểm dân cư số 1 Đông Xá, đã được UBND thành phố Chí Linh phê duyệt

2. Thu hồi đền bù hỗ trợ tạo công ăn việc làm cho các hộ dân, tại điểm dân cư số 2 Chiêm bầu KDC Khê Khẩu, theo quy hoạch chi tiết đã được UBND thành phố Chí Linh phê duyệt.

3. Hạ tầng Kỹ thuật xây dụng chợ mẫu 8 KDC Khê Khẩu theo quy hoạch chi tiết, đã được UBND thành phố Chí Linh phê duyệt, đã được UBND thành phố Chí Linh phê duyệt.

4. Chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại điểm dân cư Con nhạn 1 (giai đoạn 3) KDC Vĩnh Đại 1, đã được UBND thành phố Chí Linh phê duyệt

5. Chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại điểm dân cư số 3 KDC Đông Xá, đã được UBND thành phố Chí Linh phê duyệt

6. Hạ tầng Kỹ thuật thoe Quy hoạch chi tiết xây dựng trụ sở mới nhà làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND, nhà văn hóa KDC Bích Nham, quy hoạch theo chi tiết được UBND thành phố Chí Linh phê duyệt.

7. Quy hoạch chi tiết chuyển mục đích sử dụng đất sen kẹp con nhạn 1KDC Vĩnh Đại 1 diện tích 464 m2.

8. Quy hoạch chi tiết điểm dân cư số 3 KDC Khê Khẩu

9. Quy hoạch chi tiết điểm dân cư số 1 KDC Vĩnh Long

10. Quy hoạch chi tiết Điểm dân cư số 3 Vĩnh Đại 1.

11. Tiếp tục xây dựng kế hoạch, quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất tại các khu dân cư trên địa bàn phường đến năm 2023.

          Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dựng đất 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch sử dụng đất 6 tháng cuối năm 2022 của UBND phường, báo cáo trước kỳ họp lần thứ tư, HĐND phường Văn Đức nhiệm kỳ 2021 – 2026./.
 
(tải về1;tải về2;tải về3;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1400
Trước & đúng hạn: 1400
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/12/2023 19:25:54)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG VĂN ĐỨC - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Dương Văn Chiên - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: KDC Bích Nham  - phường Văn Đức - Tp. Chí Linh - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0989956495

Email: Duongvanchienthaihoc@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0