CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính phường Văn Đức quý I năm 2023
13/03/2023 04:21:12

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính phường Văn Đức quý I năm 2023

           I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
           1. Công tác chỉ đạo, điều hành:

Quý I năm 2023, UBND phường tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính đã đề ra theo Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 29/12/2022 của UBND phường với các nhiệm vụ trọng tâm như: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế dộ công vụ; cải cách tài chính công và xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Kế hoạch đề ra 38 nhiệm vụ trên 6 nhiệm vụ cải cách hành chính và công tác chỉ đạo điều hành. Các công chức chuyên môn, UBND phường căn cứ thẩm quyền và chức năng nhiệm vụ, thực hiện nghiêm túc, xác định rõ cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ quan trọng trong cải cách hành chính. Đến thời điểm hiện tại, UBND phường đã hoàn thành cơ bản 14/38 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 36,84% kế hoạch đề ra.

           2. Ban hành các văn bản triển khai, thực hiện nhiệm vụ CCHC

Trong quý I năm 2023, UBND phường đã ban hành kịp thời các văn bản để chỉ đạo, điều hành đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực, nội dung CCHC, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn phường năm 2023; Công văn triển khai thi hành Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ; Kế hoạch thực hiện Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; Kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023; Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn phường năm 2023; Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn phường; Kế hoạch Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện " Đề án nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025" năm 2023; Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn phường Văn Đức; Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023; Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn phường năm 2023; Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách năm 2023; Kế hoạch xây dựng, duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023; Công văn triển khai thực hiện nhiệm vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; Công văn thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023 trên địa bàn phường Văn Đức; Công văn về việc thực thi công vụ, kỷ luật kỷ cương trong cơ quan, đơn vị; Kế hoạch đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2023; … (Có danh mục văn bản đã ban hành kèm theo).

Chủ trì các hội nghị, cuộc họp giao ban, chuyên đề để quán triệt thực hiện các nhiệm vụ CCHC: 01 cuộc họp chuyên đề triển khai Kế hoạch CCHC năm 2023, 03 cuộc họp BCH đảng ủy, 03 cuộc họp liên tịch UBND.

- Đánh giá, cập nhật tiến độ thực hiện Kế hoạch CCHC năm: Số nhiệm vụ đã hoàn thành 14/38 đạt tỷ lệ 36,84%. (Theo biểu mẫu 1-Kèm theo báo cáo)

- Đánh giá về công tác kiểm tra CCHC: Trong kỳ báo cáo chưa thực hiện kiểm tra công tác CCHC. Thường xuyên kiểm tra về thái độ, giờ giấc làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, thông qua đó kịp thời chấn chỉnh những cán bộ, công chức có những biểu hiện sai trái để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót còn tồn tại trong công tác CCHC tại địa phương. Hình thức kiểm tra chủ yếu là kiểm tra nội bộ qua công việc hàng ngày tại UBND phường. Công tác tự kiểm tra công tác cải cách hành chính của bộ phận chuyên môn UBND phường được thực hiện vào Quý III/IV năm 2023.

3. Công tác tuyên truyền:

Ủy ban nhân dân phường đã xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND về tuyên truyền CCHC năm 2023; phổ biến, quán triệt nội dung, hoạt động CCHC thông qua các hội nghị, cuộc họp giao ban của phường; đăng tải đầy đủ các văn bản chỉ đạo điều hành về CCHC và ISO 9001:2015 trên Trang Thông tin điện tử phường; thông báo công khai trên hệ thống phát thanh của phường. Niêm yết công khai các TTHC tại bộ phận “motcua” của phường nhằm tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ cải cách hành chính.

Trong kỳ báo cáo, UBND phường đã thực hiện 10 bài tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh với 20 lượt phát05 lượt tuyên truyền được biên tập thành bài viết đăng tải trên Trang TTĐT phường; nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, giải quyết TTHC của các cấp; các kế hoạch về thực hiện công tác CCHC năm 2023 của phường.

            II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách thể chế

- Kết quả xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Công tác xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đã được các UBND phường triển khai thực hiện theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. UBND phường thường xuyên chỉ đạo công chức chuyên môn tổ chức kiểm tra, rà soát văn bản ban hành của HĐND, UBND phường về cơ bản các văn bản đều ban hành đúng nội dung và thẩm quyền không trái với những quy định của Pháp luật có tính khả thi nâng cao, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước tại địa phương.

Tiếp tục đổi mới và quy định chặt chẽ, cụ thể quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề cao trách nhiệm của từng bộ phận, ban, ngành trong quá trình xây dựng và ban hành văn bản, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ và mang tính khả thi cao theo tinh thần Nghị Định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư thay thế Nghị Định 110/2004/NĐ-CP quy định về công tác văn thư, Nghị Định số 09/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định 110 và có hiệu lực kể từ ngày 5/3/2020.

Ngày 10/02/2023, UBND Phường Văn Đức ban hành kế hoạch số 08/KH-UBND Công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện “Đề án nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật tỉnh giai đoạn 2021-2025” năm 2023. Tiến hành rà soát văn bản quy phạm pháp luật do UBND Phường ban hành, chủ yếu văn bản ban hành của cơ quan là văn bản áp dụng pháp luật.

Ngày 14/02/2023, UBND Phường Văn Đức ban hành kế hoạch 12/KH-UBND về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa phường Văn Đức

- Kết quả tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, thi hành pháp luật.

Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 08/02/2023 về thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Phường Văn Đức năm 2023.

Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 09/02/2023 của UBND phường Về Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn phường Văn Đức;

- Kết quả thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Ngày 14/02/2023, UBND Phường Văn Đức ban hành kế hoạch 12/KH-UBND về Công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật luôn được quan tâm thực hiện.;UBND phường chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến nhân dân địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

- Kết quả kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Việc kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các văn bản QPPL ban hành trái thẩm quyền, hết hiệu lực hoặc ngững một phần hiệu lực tiếp tục được quan tâm. Sau rà soát, đã ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 11/01/2023 của Ủy ban nhân dân phường về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2022 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường Văn Đức năm 2022; Trong năm 2022, HĐND-UBND phường không ban hành văn bản QPPL.

2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)

- Kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC: Thực hiện rà soát 07 TTHC nội bộ trong hệ thống cơ quan nhà nước (Căn cứ Công văn số 568/VP-NC-KSTTHC ngày 27/10/2022 của Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương về việc hướng dẫn triển khai kế hoạch rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước).

- Tổng hợp, cập nhật số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương: Tổng số TTHC: 166, trong đó

Số lượng TTHC cấp xã: 140 (có danh mục TTHC theo mức độ 2,3,4 kèm theo).

Số lượng TTHC thuộc các cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương: Công an: 11 TTHC. Theo Quyết định 1291 có 14 TTHC ).

- Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC:

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh Hải Dương, UBND thành phố Chí Linh; UBND phường Văn Đức đã triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã ban hành các văn bản chỉ đạo như quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Ban hành quyết định cử cán bộ công chức trực tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả năm 2023.

+ Tình hình tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa (Cơ sở vật chất: trang thiết bị, phần mềm ứng dụng, nhân sự, cơ chế phối hợp, chế độ hỗ trợ cho công chức, viên chức và người lao động):

Máy tính: 05 chiếc, trong đó có 02 máy đáp ứng được nhu cầu, còn 03 máy tính cấu hình thấp, đã cũ.

Máy in: 03, là máy canon 2900, được trang bị từ 2014. Máy Scan: 02 chiếc, trong đó có 01 máy mới trang bị tháng 8 năm 2022. Máy photo: 01 máy. Bàn làm việc, chia 4 ô, diện tích phòng hẹp, chật do đó chưa đáp ứng được yêu cầu. Ghế chờ: 8 ghế trong phòng, 8 ghế ngoài sảnh chờ. Hệ thống mạng Lan, internet vừa được nâng cấp gói cước và hệ thống đường dây mới, đảm bảo yêu cầu thực thi nhiệm vụ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường gồm:

Trưởng bộ phận: Ông Dương Văn Chiên – Chủ tịch UBND phường, phụ trách chung.

Phó trưởng bộ phận: Ông Nguyễn Văn Hữu- Phó chủ tịch UBND phường có nhiệm vụ: Trực tiếp đôn đốc các công chức chuyên môn của phường trong quá trình giải quyết công việc; Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc chấp hành Nội quy, Quy định của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; kịp thời chấn chỉnh sai sót trong quá trình giao dịch, giải quyết công việc;

Công chức được phân công thường trực tại Bộ phận Một cửa gồm:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ tại Bộ phận Một cửa

1

Đào Thị Anh

CC Văn phòng – Thống kê

Đầu mối Kiểm soát hồ sơ, TTHC, đóng dấu, thu phí và lệ phí (nếu có)

2

Đào Văn Cường

CC Tư pháp – hộ tịch

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch, giải quyết đơn thư KNTC

3

Nguyễn Văn Phượng

CC Tư pháp – hộ tịch

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch, giải quyết đơn thư KNTC

4

Nguyễn Văn Chiến

CC Địa chính XD NN-MT

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả lĩnh vực Đất đai, Tài nguyên – môi trường.

5

Nguyễn Văn Định

CC Văn hóa – xã hội

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả lĩnh vực LĐTB &XH

6

Trần Văn Duy

CC Văn hóa – xã hội

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả lĩnh vực VH-TT-TT

7

Đồng Bá Hùng

Chỉ huy trưởng Quân sự

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết qủa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quân sự phường.

8

Nguyễn Hùng Mạnh

Trưởng công an phường

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết qủa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an phường.

+ Công dân đến Bộ phận một cửa được công chức chuyên môn hướng dẫn tiếp cận với cách thức nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến. Công chức tiếp nhận và giải quyết tiếp nhận thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử tỉnh: https://motcua.haiduong.gov.vn/ Bên cạnh đó, công chức Tư pháp – Hộ tịch còn thực hiện trên phần mềm hộ tịch, chứng thực.

+ Kết quả thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC. Số hóa kết quả đầu ra TTHC đạt tỷ lệ 100% (Có phụ lục kèm theo)

+ Tổng hợp, cập nhật kết quả giải quyết hồ sơ TTHC tại UBND phường:

Số hồ sơ trả trước hạn đạt tỷ lệ 100%. Trong kỳ báo có tiếp nhận 390 hồ sơ, trong đó, trực tuyến mức độ 3, mức đọ 4 là 380/390 đạt tỷ lệ 97,44%. Trực tiếp 10/390 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 2,56% (các hồ sơ mức độ 2). Từ kỳ trước chuyển sang 13 hồ sơ. Số đã giải quyết trước và đúng hạn: 395/395 đạt tỷ lệ 100%. Số hồ sơ đang giải quyết: 08 hồ sơ (còn hạn).


STT

Lĩnh vực giải quyết

Số lượng hồ sơ tiếp nhận

Số lượng hồ sơ đã giải quyết

Số lượng hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trong kỳ

Từ kỳ trước

Tổng số

Trước hạn

Đúng hạn

Quá hạn

Tổng số

Đúng hạn

Quá hạn

Trực tuyến

Trực tiếp , dịch vụ bưu chính

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1

Bảo trợ xã hội

27

26

1

0

25

25

0

0

2

2

0

2

Chứng thực

162

162

0

0

162

162

0

0

0

0

0

3

Hộ tịch

192

192

0

0

192

192

0

0

0

0

0

4

Người có công

7

0

5

2

1

1

0

0

6

6

0

5

Văn hóa

11

0

0

11

11

11

0

0

0

0

0

6

Đất đai

4

0

4

0

4

4

0

0

0

0

0

Tổng cộng

403

380

10

13

395

395

0

0

8

8

0

+ Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến quy định TTHC. Trong kỳ báo cáo ko tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của người dân.

+ Kết quả thực hiện việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC: Trong quý I, UBND phường thực hiện việc phát phiếu khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức. Tổng số phiếu phát ra 125 phiếu. Đa số người dân, tổ chức, doanh nghiệp hài lòng với thái độ phục vụ và thời gian giải quyết các TTHC tại Bộ phận một cửa. Kết quả đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC, cung cấp DVC quý I của phường Văn Đức trên Cổng dịch vụ công quốc gia đạt 100%

3. Cải cách tổ chức bộ máy

- Đánh giá về tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức.

Kết quả thực hiện Đề án số 01 - ĐA/TU về sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị phường, phường, kết quả sắp xếp đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp phường và thôn, khu dân cư theo Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 23/12/2017 của UBND tỉnh Hải Dương. UBND phường đã thực hiện bố trí, sắp xếp kiêm nhiệm đảm bảo theo quy định của UBND tỉnh. Cụ thể như sau:

Cán bộ, công chức: 21 người, bố trí theo trình độ chuyên môn. Cán bộ không chuyên trách phường: 12 người đảm nhiệm, trong đó cán bộ công chức kiêm nhiệm là 08 người).

Người hoạt động ở KDC: (có 11 KDC): 03 người đảm nhiệm các chức danh/ thôn. (Có 03 KDC có thêm phó khu do có trên 350 hộ).

            - Tình hình sử dụng, quản lý biên chế được giao:

Trong kỳ báo cáo, biên chế hiện có của UBND phường Văn Đức là 21 người, trong đó: Cán bộ: 11 người; Công chức: 10 người. UBND phường đã phân công, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Do đó đã phát huy được năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan.

- Đánh giá kết quả thực hiện các quy định về phân cấp quản lý nhà nước giữa các cấp chính quyền ở địa phương.

- Việc thực hiện các quy định về phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực.

UBND phường giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương và thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 về việc “hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố”.

UBND phường thường xuyên rà soát, đề xuất và tham mưu về việc tổ chức sắp xếp lại tổ chức bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý. Việc rà soát, sắp xếp lại tổ chức của cơ quan đã được thực hiện và ngày càng hoàn thiện, đảm bảo được chất lượng hoạt động phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước. Trên cơ sở các Thông tư, Hướng dẫn của các Bộ, liên Bộ về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cán bộ, công chức cấp xã.

4. Cải cách chế độ công vụ

- Kết quả xây dựng, ban hành các quy định về vị trí việc làm của công chức, viên chức.

Việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy tại địa phương luôn được chú trọng, quan tâm, sắp xếp cán bộ, công chức, người lao động theo đúng vị trí việc làm theo bằng cấp đã được đào tạo, năng lực, sở trường nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong bộ máy hành chính nhà nước cấp thị có phẩm chất và năng lực, đáp ứng được yêu cầu QLNN và phục vụ nhân dân.

Hiện tại, UBND phường có 11 cán bộ chuyên trách tương đương với các vị trí: Bí thư Đảng ủy kiêm chủ tịch UBND (1); Phó bí thư thường trực Đảng ủy (1); Phó bí thư Đảng ủy kiêm chủ tịch HĐND (1); phó chủ tịch HĐND (1); phó chủ tịch UBND (2); chủ tịch UBMTTQ (1); chủ tịch Hội phụ nữ (1); chủ tịch hội CCB (1); bí thư ĐTN CSHCM (1); Chủ tịch Hội nông dân (1)

Công chức cấp xã có 10 công chức tương đương với các vị trí: Chỉ huy trưởng quân sự (1); văn phòng HĐND – UBND (1); văn phòng Đảng ủy – nội vụ (1); tư pháp - hộ tịch (2); văn hóa thông tin – thể dục thể thao (1); văn hóa lao động thương binh xã hội (1); tài chính – kế toán (1); công chức địa chính – xây dựng (2);

- Tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức tại địa phương. Công tác xử lý những vị phạm của cán bộ, công chức trong thi hành nhiệm vụ được giao. Trong kỳ báo cáo không có cán bộ công chức bị xử lý kỷ luật. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, nề lối làm việc, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức được thực hiện nghiêm túc theo nội quy, quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở, quy chế dân chủ.

- Kết quả thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Xây dựng kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 24/02/2023 về Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách năm 2023. Đăng ký cán bộ học lớp chuyên viên chính năm 2023.

Cây dựng kế hoạch và tờ trình gửi UBND thành phố về nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023 (UBND phường thiếu 01 chỉ tiêu).

5. Cải cách tài chính công

- Kết quả thực hiện các quy định về quản lý tài chính - ngân sách tại địa phương.

Việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí và quản lý hành chính nhà nước: UBND phường đã thực hiện tốt Nghị định số 130/2005/NĐ-CP 17/10/2005 của Chính phủ Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/ 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP đối với UBND xã, phường. Triển khai, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện nghiêm túc các quy trình và thực hiện tốt nội dung của quy chế chi tiêu nội bộ đã xây dựng. Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023. Việc thực hiện các quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành: Thực hiện tốt luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật theo Chỉ thị số 19/CT-UBND, ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh Hải Dương.

Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Xây dựng và ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 30/01/2023 về công tác phòng chống tham nhũng năm 2023. Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 gửi UBND thành phố.

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Phường Văn Đức năm 2022 theo quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 kèm theo Kế hoạch thực hiện số 18, ngày 10/3/2022.

Công khai và minh bạch trong quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định: UBND phường thực hiện công khai ngân sách theo thông tư 343/2016/TT-BTC. Công khai minh bạch trong quản lý sử dụng tài sản công theo quy định tại thông tư 114/2017/TT-BTC. Hàng năm thực hiện kiểm kê tài sản thường xuyên và định kỳ, có báo cáo, biên bản kiểm kê, có sổ theo dõi tài sản chung gửi cơ quan cấp trên. UBND phường đã xây dựng quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại UBND phường năm 2023 từ đầu năm.

Các báo cáo quyết toán, dự toán ngân sách phường và kế hoạch hoạt động tài chính khác ở phường đều được công khai theo đúng hướng dẫn của Thông tư 343/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách.

+ Tiến độ, kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước theo Kế hoạch được giao. Đảm bảo đúng kế hoạch giao. Thu ngân sách tính đến 28/2/2023: 3.122.118.155 đồng, chi ngân sách 3.705.665.024 đồng (trong đó: Chi ĐTXBCB: 1.800.000.000 đồng, chi nộp trả ngân sách cấp trên là 1.281.958.000 đồng, chu thường xuyên: 623.707.024 đồng.

+ Kết quả thực hiện Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công: Kế hoạch giao 1,8 tỷ đồng, đã giải ngân 1,8 tỷ, đạt 100% kế hoạch giao.

- Kết quả thực hiện quy định về quản lý, sử dụng tài sản công:

Công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại UBND phường Văn Đức đã nghiêm túc thực hiện theo các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; hướng dẫn của Bộ Tài chính và theo đúng phân cấp thẩm quyền tại Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh Hải Dương về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương; Việc mua sắm tài sản thực hiện theo kế hoạch, tiêu chuẩn, định mức và trong dự toán được giao. Tài sản công tại cơ quan được thực hiện hạch toán, mở sổ theo dõi đầy đủ về hiện vật, giá trị và thực hiện chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định theo Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.Việc thực hiện công khai quản lý, sử dụng tài sản công đã được cơ quan quan tâm và thực hiện theo quy định. Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022 về UBND thành phố đúng thời gian quy định.

6. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

- Kết quả hoàn thiện thể chế phục vụ xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số ở địa phương: UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 30/12/2022 về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn phường Văn Đức năm 2023 nhằm thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số năm 2023.

- Kết quả xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật.

UBND phường đã được bố trí hệ thống trực tuyến từ Trung ương, tỉnh, thành phố; tiến hành tổ chức rà soát trang thiết bị cơ sở hạ tầng báo cáo UBND thành phố để phục vụ nhu cầu phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số của UBND phường.

- Kết quả xây dựng, phát triển dữ liệu. Thực hiện hướng dẫn của UBND tỉnh, phường đã tiến hành thực hiện số hóa hồ sơ kết quả thủ tục hành chính 395/395 hồ sơ đạt 100%, thực hiện chứng thực điện tử trên dịch vụ công quốc gia có 284 hồ sơ; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức có thể sử dụng dữ liệu được số hóa hoặc bản sao điện tử khi có nhu cầu.

- Kết quả xây dựng, phát triển các ứng dụng, dịch vụ nội bộ.

UBND phường duy trì hoạt động có hiệu quả trang thông tin điện tử của UBND Phường. Ban biên tập trang thông tin điện tử có nhiệm vụ đăng tải văn bản chỉ đạo, các thủ tục hành chính đảm bảo minh bạch các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp dễ tra cứu và tìm hiểu; đăng tải các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo UBND phường, đăng tải các hoạt động chỉ đạo của lãnh đạo địa phương trên các lĩnh vực, và các hoạt động khác của địa phương (gồm Quyết định, kế hoạch, thông báo, chương trình làm việc của lãnh đạo…) và viết tin bài liên quan đến các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương và liên kết với các trang tin của tỉnh, thành phố để đăng tải các tin bài, các sự kiện diễn ra trong tỉnh, thành phố.

+ UBND phường đã sử dụng phần mềm dùng chung tại đơn vị: Hệ thống phần mềm điện tử một cửa, một cửa liên thông, đã áp dụng phần mềm quản lý văn bản, thư điện tử có hiệu quả. Đồng thời đã áp dụng phần mềm quản lý hộ tịch, chứng thực điện tử, hệ thống CSDL công chứng, chứng thực cho công chức Tư pháp - Hộ tịch; phầm mềm Misa cho Kế toán – Tài Chính, phần mềm quản lý cán bộ, công chức cho Văn phòng Đảng ủy nội vụ...cơ bản đã tạo điều kiện thuận lợi cho công chức trong tham mưu quản lý, khai thác, sử dụng phần mềm.

+ Đã duy trì thực hiện nghiêm việc sử dụng chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ, tạo điều kiện cho việc sử dụng. Hiện UBND phường đã được cấp 20/21 chưa ký số phục vụ cho công tác chỉ đạo điền hành, hướng tới 100% sử dụng văn bản điện tử trong thời gian tới.

- Kết quả xây dựng, phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp.

UBND phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích người ân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến và ví điện tử, ngân hàng điện tử, từ tháng 01/2023 việc thanh toán trực tuyến đã được công dân tiếp cận và thanh toán nhanh gọn.

- Kết quả xây dựng, phát triển đô thị thông minh.

UBND phường được lắp camera giám sát, và tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả kết quả, camera được duy trì hoạt động và kết nối với internet tới hệ thống giám sát của Trung tâm Điều hành đô thị thông minh TP Chí Linh (IOC).

- Kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 : Kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4: UBND phường tiến hành tiếp nhận 66 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 44 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Quý I, có có 380 hồ sơ trực tuyến/390 hồ sơ tiếp nhận đạt 97,44%.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

            1. Mặt tích cực

        Công tác CCHC của UBND phường trong Quý I năm 2022 được triển khai theo đúng Kế hoạch đã đề ra và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Thực hiện nghiêm túc các nội dung công tác cải cách hành chính.

          Lãnh đạo UBND phường chỉ đạo sâu sát việc lập và ban hành các kế hoạch thực hiện, các văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai quyết liệt về công tác CCHC.

           Công chức các lĩnh vực trực các ngày làm việc theo giờ hành chính nên hồ sơ giao dịch, giải quyết cho công dân đảm bảo đúng thời gian và chất lượng.

         Trang, thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác CCHC đang được đầu tư, nâng cấp, Công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của UBND phường tiếp tục được đẩy mạnh.

Ý thức của người dân về nộp hồ sơ trực tuyến, thực hiện giao dịch không dùng tiền mặt được nâng lên, người dân có thể biết hiện trạng hồ sơ và quy trình giải quyết. 

            2. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

       Việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ CCHC giữa các ban ngành liên quan còn chưa chặt chẽ, thiếu hiệu quả, làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện CCHC chung của toàn đơn vị.

         Một số trang thiết bị làm việc còn thiếu như máy photo, máy scan, máy tính, máy in, Kios cấp số thứ tự tự động, Máy đọc mã QR trên CCCD gắn chíp, Máy tra cứu thông tin.

        Việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích không có do người dân không có nhu cầu nên chưa đạt chỉ tiêu.

            Công tác tuyên truyền: một số nội dung tuyên truyền CCHC chưa phong phú, việc xây dựng chuyên trang chuyên mục về cải cách hành chính gặp khó khăn.

* Nguyên nhân: Việc giải quyết TTHC gần ở cơ sở người dân vẫn quen với hình thức giao dịch trực tiếp.

Diện tích của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường chưa đáp ứng được yêu cầu về diện tích nên mới chỉ có văn phòng, văn hóa xã hội, tư pháp, quân sự. Còn các ngành khác như địa chính, công an vẫn chủ yếu tiếp công dân tại phòng làm việc.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRỌNG TÂM

1. Để thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt trong cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu của nhân dân, đơn vị, doanh nghiệp trong thời gian tới Ủy ban nhân dân Phường Văn Đức cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tăng cường vai trò, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác cải cách hành chính. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, đảng viên, công chức nhận thức sâu sắc, đầy đủ về công tác cải cách hành chính. Tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực CCHC.

2. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính năm 2023; cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021- – 2025 và chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2020-2030.

3. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết nhằm đảm bảo sự hài lòng của người dân. Thường xuyên chú trọng đánh giá năng lực của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ.

4. Đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý hành chính. Đầu tư kinh phí, trang thiết bị phục vụ cho công tác cải cách hành chính. Nâng cao chất lượng hoạt động trang thông tin điện tử của UBND Phường Văn Đức. Tiếp tục áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

5. Không ngừng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức nhất là đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính. Tăng cường đầu tư nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức về kiến thức quản lý nhà nước, pháp luật, tin học, ngoại ngữ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ năng lực chuyên môn, thái độ ứng xử cho đội ngũ cán bộ, công chức. Kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác cải cách hành chính.

6. Đẩy mạnh việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức trong việc tiếp nhận và xử lý công việc của tổ chức, công dân; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính.

7. Tiếp tục thực hiện tốt các Kế hoạch kiểm soát TTHC và rà soát TTHC. Báo cáo đầy đủ, đúng nội dung và đúng thời gian theo quy định. Thường xuyên rà soát, cập nhật, thống kê các TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ trong bộ TTHC chung áp dụng tại cấp xã; niêm yết công khai tại UBND và đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBND Phường Văn Đức.

8. Tiếp tục nghiên cứu sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan bảo đảm thật sự hợp lý, có hiệu lực, hiệu quả.

9. Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ- CP ngày 07/10/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130; Nghị định 16/2015/NĐ-CP, ngày 14/02/ 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Giải pháp thực hiện

1. Tiếp tục bám sát, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch CCHC, các Kế hoạch chuyên đề theo từng nội dung CCHC năm 2023 của phường, thành phố.

2. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại UBND phường. Không để xảy ra tình trạng hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn.

3. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác CCHC của các bộ phận chuyên môn. Chú trọng nâng cao trình độ và nhận thức của cán bộ, công chức để phục vụ địa phương tốt hơn nữa.

4. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giải quyết công việc. Tích cực ứng dụng phần mềm quản lý văn bản vào giải quyết các công việc chuyên môn, phát huy tính tích cực của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc. Tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả khai thác và sử dụng phần mềm quản lý văn bản, nâng cao tỷ lệ văn bản trao đổi dưới dạng điện tử, tỷ lê ̣văn bản sử dụng chữ ký số.

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của UBND phường và thành phố bằng nhiều hình thức phong phú; đưa thông tin về CCHC đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp; trong đó chú trọng tuyên truyền về dịch vu ̣công mức đô ̣3-4 và dịch vu ̣công qua bưu chính công ích. Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC đảm bảo công khai, minh bạch; giải quyết đúng thời hạn, thẩm quyền và trình tự thủ tục quy định trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết.

6. Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ, các lớp tăng cường năng lực cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC do cấp trên tổ chức.

7. Luôn quán triệt kỷ luật công vụ và nâng cao nhận thức trách nhiệm trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC minh bạch và nhanh gọn, không gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân.

8. Tuyên truyền công tác kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị trên phương tiện thông tin để phản ánh kết quả công tác chỉ đạo điều hành, sáng kiến cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình cải cách quy trình giải quyết TTHC. Hướng dẫn công dân tạo tài khoản trên cổng dịch vụ công của tỉnh, cổng Dịch vụ công Quốc gia bằng nhiều hình thức. Khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện gửi hồ sơ trực tuyến, thanh không dùng tiền mặt.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

            1. Đối với tỉnh

Đề nghị UBND tỉnh, thành phố thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC. Mở các lớp tập huấn cho các công chức mới tiếp nhận nhiệm vụ tại bộ phận “Một cửa” của các xã phường theo hướng thực hành là chính

            2. Đối với thành phố

Đề nghị UBND thành phố quan tâm hỗ trợ kinh phí nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hànhchính. Bổ sung, nâng cấp hệ thống máy tính có cấu hình phù hợp, đảm bảo yêu cầu công việc chuyên môn ngày càng tốt hơn.

Tăng cường công tác kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót để kịp thời khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Trên đây là báo cáo công tác cải cách hành chính CCHC quý I- năm 2023 của Ủy ban nhân dân phường Văn Đức báo cáo Phòng Nội vụ, UBND Thành phố Chí Linh./.

 Chi tiết:/uploads/29-10-3 Bao cao CCHC QUY I .pdf
(tải về1;tải về2;tải về3;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1400
Trước & đúng hạn: 1400
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/12/2023 21:22:38)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG VĂN ĐỨC - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Dương Văn Chiên - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: KDC Bích Nham  - phường Văn Đức - Tp. Chí Linh - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0989956495

Email: Duongvanchienthaihoc@gmail.com

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 23
Tất cả: 21,259