THÔNG BÁO
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG VĂN ĐỨC NĂM 2021
13/09/2021 03:55:30

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG VĂN ĐỨC

Số: 01/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Văn Đức, ngày 04 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG VĂN ĐỨC NĂM 2021

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH 13 ngày 25 tháng 11 năm 2013

Căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11năm 2011

Căn cứ Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11 tháng 11năm 2011

Căn cứ Nghị địnhsố 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân

Thường trực UBND phường Văn Đức phân công lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND, công chức chuyên môn của UBND phường như sau.

I. LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

1. Chủ tịch UBND tiếp công dân hàng tháng

STT

Thứ, ngày, tháng

Người tiếp

Chức vụ

Tháng

1/2021

Ngày 07, ngày 14, ngày 21, ngày 28

Nguyễn Văn Tuấn

Nguyễn Văn Chiến

Đào Văn Cường

Chủ tịch UBND

Công chức Địa chính- Xây dựng- Đô thị & MT

Công chức Tư pháp- Hộ tịch

Tháng 2/2021

Ngày 04, ngày 11, ngày 18, ngày 25

Nguyễn Văn Tuấn

Nguyễn Văn Chiến

Đào Văn Cường

Chủ tịch UBND

Công chức Địa chính- Xây dựng- Đô thị & MT

Công chức Tư pháp- Hộ tịch

Tháng 3/2021

Ngày 01, ngày 08, ngày 15, ngày 22, ngày 29

Nguyễn Văn Tuấn

Nguyễn Văn Chiến

Đào Văn Cường

Chủ tịch UBND

Công chức Địa chính- Xây dựng- Đô thị & MT

Công chức Tư pháp- Hộ tịch

Tháng 4/2021

Ngày 02, ngày 09, ngày 16, ngày 23, ngày 30

Nguyễn Văn Tuấn

Nguyễn Văn Chiến

Đào Văn Cường

Chủ tịch UBND

Công chức Địa chính- Xây dựng- Đô thị & MT

Công chức Tư pháp- Hộ tịch

Tháng 5/2021

Ngày 06, ngày 13, ngày 20, ngày 27

Nguyễn Văn Tuấn

Nguyễn Văn Chiến

Đào Văn Cường

Chủ tịch UBND

Công chức Địa chính- Xây dựng- Đô thị & MT

Công chức Tư pháp- Hộ tịch

Tháng 6/2021

Ngày 03, ngày 10, ngày 17, ngày 24

Nguyễn Văn Tuấn

Nguyễn Văn Chiến

Đào Văn Cường

Chủ tịch UBND

Công chức Địa chính- Xây dựng- Đô thị & MT

Công chức Tư pháp- Hộ tịch

Tháng

7/2021

Ngày 01, ngày 08, ngày 15, ngày 22, ngày 29

Nguyễn Văn Tuấn

Nguyễn Văn Chiến

Đào Văn Cường

Chủ tịch UBND

Công chức Địa chính- Xây dựng- Đô thị & MT

Công chức Tư pháp- Hộ tịch

Tháng

8/2021

Ngày 05, ngày 12, ngày 19, ngày 26

Nguyễn Văn Tuấn

Nguyễn Văn Chiến

Đào Văn Cường

Chủ tịch UBND

Công chức Địa chính- Xây dựng- Đô thị & MT

Công chức Tư pháp- Hộ tịch

Tháng 9/2021

Ngày 02, ngày 08, ngày 16, ngày 23, ngày 30

Nguyễn Văn Tuấn

Nguyễn Văn Chiến

Đào Văn Cường

Chủ tịch UBND

Công chức Địa chính- Xây dựng- Đô thị & MT

Công chức Tư pháp- Hộ tịch

Tháng 10/2021

Ngày 07, ngày 14, ngày 21, ngày 28

Nguyễn Văn Tuấn

Nguyễn Văn Chiến

Đào Văn Cường

Chủ tịch UBND

Công chức Địa chính- Xây dựng- Đô thị & MT

Công chức Tư pháp- Hộ tịch

Tháng 11/2021

Ngày 04, ngày 11, ngày 18, ngày 25

Nguyễn Văn Tuấn

Nguyễn Văn Chiến

Đào Văn Cường

Chủ tịch UBND

Công chức Địa chính- Xây dựng- Đô thị & MT

Công chức Tư pháp- Hộ tịch

Tháng 12/2021

Ngày 02, ngày 09, ngày 16, ngày 23, này 30

Nguyễn Văn Tuấn

Nguyễn Văn Chiến

Đào Văn Cường

Chủ tịch UBND

Công chức Địa chính- Xây dựng- Đô thị & MT

Công chức Tư pháp- Hộ tịch

2. Công chức chuyên môn của UBND phường tiếp công dân tất cả các ngày làm việc

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP CÔNG DÂN

1.Địa điểm:

- Lãnh đạo UBND phường tiếp tại phòng tiếp dân UBND phường

- Công chức chuyên môn của UBND phường tiếp dân tại phòng làm việc và theo yêu cầu của lãnh đạo

2. Thời gian: Theo giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước

Căn cứ nội dung, yêu cầu cụ thể của buổi tiếp công dân, chủ tịch, phó chủ tịch yêu cầu các phòng ban chuyên môn tham mưu, bộ phận tiếp công dân UBND phường cùng tham gia./.

 

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Tuấn


Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100.0%
Số hồ sơ xử lý: 477
Trước & đúng hạn: 477
Trễ hạn: 0
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2021 09:40:06)
TRUYỀN THANH CƠ SỞ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG VĂN ĐỨC - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: KDC Bích Nham  - phường Văn Đức - Tp. Chí Linh - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0936694166

Email: nguyenvantuan.vanduc@gmail.com

 
Đang truy cập: 3
Hôm nay: 8
Tất cả: 11,932